RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Pacjentów JAR-Medica

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także wypełniając obowiązki wynikające z umowy o współadministrowaniu danymi informujemy, że:

 • Współadministratorami Twoich danych osobowych są następujące podmioty: 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna JAR-Medica
lek. stom. Jolanta Jarowicz, specjalista ortodonta
ul. Jana Pawła II 23a, 09-410 Płock, NIP: 774 185 33 72

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska JAR-Medica, lek. med. Tomasz Jarowicz, 
specjalista dermatolog-wenerolog, 
ul. Jana Pawła II 23a, 09-410 Płock, NIP: 774 188 16 58

prowadzące wspólnie Zespół Gabinetów  JAR Medica, zwany dalej Jar Medica

a także:  

 • lek. med. Diana Myślińska
 • lek stom. Monika Klikowska
 • lek.stom. Jarosław Łukaszuk
 • lek.med. Anna Domagała
 • lek.med. Diana Myślińska
 • lek.med Jarosław Sabela
 • hig.stom Pamela Drozd
 • hig.stom. Weronika Bor-Zuchara

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Al. Jana Pawła II 23a/U4. 09-410 Płock
 • przez email: kontakt@jarmedica.pl
 • telefonicznie: +48 535 353 904
 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • profilaktyki zdrowotnej, czyli informowania Ciebie o możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przesyłania zaproszeń na badania, przekazywania materiałów edukacyjnych, a także informacji o akcjach prozdrowotnych; przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest to uzasadnione stanem Twojego zdrowia lub rokowaniami, które wynikają z posiadanej przez nas dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest  art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
 • diagnozy medycznej i leczenia co oznacza m.in. przetwarzanie wynikające z faktu udzielania świadczeń zdrowotnych (leczniczych i diagnostycznych), a także prowadzenie dokumentacji medycznej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, co jest związane z rejestracją Twojej osoby (jako pacjenta) w JAR Medica, monitorowaniem jakości udzielanych świadczeń, zapewnieniem ciągłości opieki, w tym przypominaniem o terminach umówionych wizyt lub zabiegów, informowaniem o zmianach organizacyjnych oraz personalnych,  odbieraniem i archiwizacją Twoich oświadczeń, wykonywaniem innych czynności niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • niezbędnym do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej osoby (jako pacjenta) w związku z ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wyniknąć wskutek wykonania świadczeń medycznych. Podstawą przetwarzanie danych osobowych w tym celu co do zasady jest art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 • marketingowym, który obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z akcjami marketingowymi umożliwiającymi wysyłkę do Ciebie informacji handlowych, promocyjnych, a także utrwalanie i publikację Twojego wizerunku w związku ze świadczonymi usługami i wykonanymi zabiegami.  Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie Twojej zgody czyli art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO., 
 • wynikającym  z prawnie uzasadnionych interesów Jar Medica, który obejmuje, m.in. przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych wskutek utrwalenia Twojego wizerunku na nagraniach z kamer monitoringu, w celu zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach Jar Medica. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane co do zasady (przechowywane) przez okres 21 lat, a zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną przez okres 11 lat, zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku przetwarzania danych osobowych za Twoją zgodą, ich przechowywanie będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody lub do ustania celu przetwarzania na jaki zgoda została zebrana. 

 • Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z Jar Medica  w zakresie świadczenia usług IT w tym dostawcom oprogramowania, usług hostingowych oraz bezpieczeństwa i utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe. Dane mogą być także przekazywane do podmiotów świadczących usługi księgowe.  Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia z nami zawartych i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.  

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na zasadach określonych w RODO przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 
 • prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres email wskazany powyżej. 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na jeden z adresów podanych powyżej. . 

 • Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym i warunkiem wykonania usługi. W przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług leczniczych, do postawienia diagnozy, rozpoczęcia leczenia, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub wnioskowanych przez Ciebie czynności.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Jar Medica nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.